D'villa
Customer
D'villa
Size
Diện tích đất: 450m2 | Quy mô 3 tầng | Diện tích xây dựng: 520m2
Location
2 Duy Tân, Tp Vinh, Nghệ an
Status
2022